Onze missie: de natuur als leidraad van menselijk handelen

   Authentieke en universele kennis die ons inzicht geeft over het leven in al haar aspecten is in de loop der tijden vervaagd of deels zelfs verdwenen. Eenheid en heelheid hebben daarmee plaats gemaakt voor polarisatie en verval en met name een val in bewustzijn. Het is daarom de hoogste tijd om terug te keren naar de Bron die zowel buiten als binnen ons is. De Hermetica van Hermes, de Tao van Lao Tzu, de transcedentale wereld van Socrates/Plato en de leringen van Mozes en Jezus hebben één en dezelfde boodschap van zelfkennis en terugkeer naar de essentie van wie we zijn en waar we vandaan komen. Dat geldt ook voor alles wat we zelf scheppen en ondernemen, zowel commercieel als ideeel.
   Alles in het universum bestaat uit verschillende lagen van energie-, en dus bewustzijnniveaus en heeft een kern/bron als begin en basis. Dat geldt voor de kleinste subatomaire systemen tot aan de grootste melkwegstelsels. "Zo boven, zo beneden" zeiden alle grote filosofen al lang geleden. Een ander universeel kenmerk is dat alles stroomt en vibreert (pantha rei) en zijn eigen unieke afstemming heeft. Dat geldt voor ieder afzonderlijk deel als voor het grotere geheel (Spinoza). Dus niet alleen voor de individuele mens als werkgever of werknemer maar ook voor het bedrijf of de organisatie waar ze deel van uitmaken. Inzicht in de vele natuurwetten geeft een belangrijke voorsprong bij het nemen van de juiste beslissingen. Is het niet uiterst vreemd dat we daarover bijna niets leren in de gangbare onderwijssystemen? Integendeel, wetenschap wijst de andere bronnen van kennis zoals onze intuitie of de Leer van de Integrale Weg/de Tao of de Hermetica vaak af als zijnde puur filosofisch en niet voldoende "rationeel" en bewijsbaar.  Gelukkig toont bijvoorbeeld de quantummechanica aan dat ons huidige kennismodel daarin te kort schiet. En langzamerhand wordt ook in de cognitieve wetenschappen schoorvoetend erkend dat intuitie een natuurlijk geestelijk vermogen is dat wel degelijk behulpzaam kan zijn bij een juiste besluitvorming. Hoe intuitie te ontwikkelen staat nog in de kinderschoenen terwijl dat in de esoterische literatuur al lang bekend is.     
      De mens is in werkelijkheid een verkleinde copie van het heel(en)al. Daarom schreef LaoTzu al 2.500 jaar geleden dat om de kosmos te leren kennen, je niet je huis uit hoeft of zelfs niet eens uit het raam te kijken. De oorspronkelijke kern oftewel de "blauwdruk" van de mens is een zuiver bewustzijn van de eigen identiteit (I AM /AUM) en verantwoordelijkheid en daarmee harmonierende energiestromen. Er bestaat geen "hogere of lagere" afgescheidenheid, alles en iedereen staat met elkaar in verband maar heeft wel een uniek bestaansrecht en bestemming. De kern van elk levend systeem heeft een stemvork als bron die zich hoort af te stemmen op de kosmische Bron. Zolang dat vibrerende bewustzijn zuiver blijft, kan de overal aanwezige energie van Tao blijven stromen en alles wat daaruit voortkomt, tijdloos blijven groeien en bloeien. Zo niet, dan is wat ontstaat in meer of mindere mate aan verval onderheving en niet meer dan een kaartenhuis dat vroeg of laat zal instorten. Zo zijn de grootste beschavingen maar ook ondernemingen, organisaties en verschillende sociale en politieke systemen ontstaan en weer verdwenen. Cruciaal is dus om de oorspronkelijke zuiverheid in acht te houden, anders ontstaan schadelijke energieblokkades. 
     Als energie niet meer vrij kan stromen leidt dat allereerst tot moreel/spiritueel en uiteindelijk tot materieel verval. Dat geldt niet alleen voor de mens maar ook voor een bedrijf of elke andere vorm van organisatie of systeem. Belangrijk te weten is dat het geheel altijd meer is dan de som van alle delen. Vandaar dat bedrijfsovernames of afsplitsingen vaak mislukken of onvoldoende succesvol zijn tenzij men er in is geslaagd om een geheel nieuwe, zuivere werkelijkheid te creeren. Opportunity kan u daarbij adviseren.
    Net als de mens een aura heeft, bezit ook een bedrijf of organisatie een oorspronkelijk energieveld, in het leven geroepen door de oprichters en al dan niet onderhouden door opvolgend management en hun medewerkers. Het is van groot belang om regelmatig te bezien en te her-ijken in hoeverre het constant aan verandering onderhevige energieveld nog resoneert met zijn oorspronkelijke kern/ de stemvork en indien nodig, die bewust en op de juiste manier bij te stellen. Daar schort het veelal aan bij mens, bedrijf en organisatie. Voor ieder mens afzonderlijk betekent dit de eigen wereldvisie van tijd tot tijd aan te passen aan een voortschrijdend inzicht en niet te laten verstarren in valse dogmatiek en een schijnwerkelijkheid. Voor een bedrijf of organisatie houdt dit in om de missie en strategie regelmatig tegen het licht te houden van constant veranderende sociale en commerciele omstandigheden en vernieuwende systemen en processen. Waarom gaan we wel van tijd tot tijd naar tandarts of dokter of brengen onze auto naar de garage maar her-ijken en veranderen niet regelmatig onze (zakelijke) dagelijkse bezigheden?
    Helaas is het tegenwoordig zo dat de meeste mensen, bedrijven en organisaties onvoldoende hun eigen basis en identiteit kennen en dus niet meer volledig geaard en verbonden zijn. Authentieke culturen en grote filosofen adviseerden daarom niet voor niets het adagium "Ken U Zelf" als begin van en terugkeer naar autonome wijsheid en duurzame, innerlijke kracht. En juist daaraan schenkt de gemiddelde mens in deze hectische tijden weinig of geen aandacht want de waan van de dag regeert. Een overkill aan veelal onbelangrijke informatie slokt teveel van onze tijd, aandacht en levensenergie op. Ons zogenaamde "dashboard" is te uitgebreid geworden of wordt onvoldoende bijgesteld. En voor bedrijven en organisaties geldt ook nog de toenemende druk van buitenaf om te voldoen aan een lineaire, niet cyclische en dus onnatuurlijke groei en winstverwachting. Met alle schadelijke gevolgen vandien. Zo ontstaat manipulatie en corruptie en wordt alles en iedereen een speelbal op de golven in plaats van een rots in de branding. De neerwaartse spiraal leidt uiteindelijk tot moeilijk op te lossen chaos en verval. Personen krijgen een burnout en relatieproblemen, bedrijven gaan failliet, worden overgenomen of opgesplitst en organisaties verdwijnen. Zodoende gaat veel zorgvuldig opgebouwd sociaal en financieel kapitaal verloren.
De Wet van de Octaven
Een van de beginselen van onze werkwijze is het volgen van de natuurwet van de Octaven.

Opportunity adviseert mensen, bedrijven en organisaties hoe een neerwaartse spiraal tijdig te herkennen, te voorkomen en/of om te zetten in een opwaartse spiraal van duurzame groei door inzicht op meer uitzicht. Onze missie daarbij is u en/of uw organisatie weer in contact te brengen met de oorspronkelijke bron van creativiteit en zelfhelend vermogen: het hart van de figuur-8-stroom/ het lemniscaat. Onvoldoende wordt beseft dat net als mensen ook bedrijven en organisaties moeten voldoen aan een spiritueel proces. Laat u daarbij deskundig adviseren door Opportunity. Het spreekwoord zegt niet voor niets "Beter voorkomen dan genezen".

 

 "In the center of your being lies the answer of who you are and what your role is"  (Lao Tzu)

 

realisatie solide